Antud tingimustega anname teavet lehekülje kasutajale neid puudutavate isikuandmete töötlemise kohta rometvaino.ee poolt.

rometvaino.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi igal ajal muuta. Seetõttu soovitame veebilehekülje kasutajal regulaarselt privaatsustingimustega tutvuda.

  1. Millal käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad?

Käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad, kui Te kasutate veebikeskkonda rometvaino.ee. Veebikeskkonna kasutamine loetakse Teie nõusolekuks käesolevate Privaatsustingimustega.

  1. Milliseid isikuandmeid me töötleme?

Töödeldavateks isikuandmeteks on Teie poolt meile edastatud andmed, mis võivad muuhulgas sisaldada Teie nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi ja telefoninumbrit.

  1. Kes on isikuandmete töötlemise eest vastutav isik?

Läbi veebikeskkonna signatuur.ee edastatud isikuandmete töötlemise eest vastutav töötleja on Metaloodus OÜ.

  1. Millisel eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on pakkumisete, tellimuste ja müügiprotsessi täitmine ja rometvaino.ee veebilehe arendus ja tööshoidmine. Turundusinfo saatmiseks kasutatakse isikuandmeid vaid kasutaja eelneval nõusolekul.

Metaloodus OÜ saadab klientidele uudiskirju ning pakkumisi kliendi e-maili aadressile vaid ja ainult juhul, kui klient on selleks avaldanud üheselt mõistetavat soovi ning andnud teada oma nõusolekust otsepostituse teadete saamiseks. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid, mis asuvad kirja jaluses.

  1. Kus andmeid talletatakse?

Teie isikuandmed salvestatakse Eestis paiknevates serverites, millele on ligipääs Metaloodus OÜ poolt volitatud töötlejatel ning serveriteenuse pakkujal.

  1. Kellele Teie isikuandmeid edastatakse?

Metaloodus OÜ ei edasta Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele. Volitatud isikutele edastatakse Teie isikuandmeid vaid Metaloodus OÜ vastutava töötleja korraldusel ning samal eesmärgil nende töötlemiseks, kui Metaloodus OÜ seda teeb. Volitatud töötlejateks võivad olla näiteks serveriteenuse pakkuja või raamatupidamisteenuse pakkuja aga mitte ainult. Kui Metaloodus OÜ volitab kedagi Teie isikuandmeid töötlema, sõlmitakse volitatud töötlejatega sellekohased lepingud ning info neis sisalduvate tingimustega tutvumise kohta tehakse Teile teatavaks käesoleval leheküljel.

Metaloodus OÜ poolt Volitatud töötlejad:

Zone Media OÜ – serveriteenuse pakkuja.

MinuPrint OÜ – trükiteenuse osutaja.

  1. Kui turvaliselt on Teie isikuandmed kaitstud?

rometvaino.ee serveriteenuse pakkuja tagab isikuandmete turvalisuse läbi andmete edastuse üle turvalise kanali SSL protokolli abil. Ühenduse turvamisel kasutatakse SSL sertifikaati.

  1. Kelle poole on võimalik pöörduda küsimustega seoses minu isikuandmete töötlemisega?

Kõigi kodulehe rometvaino.ee poolt Teie isikuandmete töötlemist puudutavate küsimustega on Teil võimalik pöörduda meie järgmiste kontaktandmetel:

e-post: romet.vaino@gmail.com

  1. Mis on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

Teil on õigus saada teavet Teie isikuandmete töötlemise kohta isikuandmete kaitse seaduses ja teistes seadustes sätestatud määral. Teil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist, kustutamist ja ülekandmist. Kui Te leiate, et isikuandmete töötlemisel rikutakse Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda. Samuti võib Teil olla õigus nõuda kahju hüvitamist võlaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras.